BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TTC BIÊN HOÀ 2020-2021
CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG, SẺ CHIA THÀNH QUẢ
1,16 triệu tấn
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIÊU THỤ
66000 ha
DIỆN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIỆU
TẠI 3 NƯỚC VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA
46%
THỊ PHẦN CỦA CÔNG TY
73 dòng
SẢN PHẨM ĐƯỜNG
14925 tỷ đồng
DOANH THU THUẦN
3.000 tỷ đồng
HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG
QUA CÁC THƯƠNG VỤ
24 quốc gia
và vùng lãnh thổ
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
650 tỷ đồng
LỢI NHUẬN SAU THUẾ
Xem tiếp BCTN 2020-2021 Download bản PDF BCTN 2020-2021 Xem video tóm tắt BCTN 2020-2021